Microsoft 365 Apps for Business 16.0.15427.20210

Microsoft 365 Apps for Business 16.0.15427.20210

Microsoft – Commercial
image/svg+xml EXCELLENT User Rating

Tổng quan

Microsoft 365 Apps for Business là một Commercial phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.225 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft 365 Apps for Business là 16.0.15427.20210, phát hành vào ngày 10/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/01/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 16.0.15330.20230, được sử dụng bởi 59 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft 365 Apps for Business đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft 365 Apps for Business đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft 365 Apps for Business!

Cài đặt

người sử dụng 1.225 UpdateStar có Microsoft 365 Apps for Business cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Microsoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản